Projectoproep

ER IS MOMENTEEL GEEN PROJECTOPROEP SCHOOL VAN DE HOOP

 

 

Wat is het?

School van de Hoop richt zich naar scholen met kansarme leerlingen. Een financiële ondersteuning en begeleiding worden verleend voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten die tot doel hebben de integratie van de leerlingen en hun gezin te bevorderen.

Voor wie?

Het initiatief richt zich tot scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs die

extra middelen ontvangen in het kader van het gelijke onderwijskansenbeleid en die tenminste 25% doelgroepleerlingen tellen.

Ook de Centra voor Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs komen in aanmerking. De kandidaturen kunnen ingediend worden door de school en door de leerkrachten, maar ook door externe personen voor zover ze nauw verbonden zijn met de school en haar omgeving (ouderverenigingen, CLB’s,wijkorganisaties…). 

Criteria?

De projecten moeten tot doel hebben de slaagkansen van de leerlingen te vergroten. Er zal ook rekening gehouden worden met de vernieuwingskracht, de ingeschatte kansen op succes en duurzaamheid van het project alsook de mogelijkheden om het project in andere scholen te reproduceren.

Hoeveel? 

De geselecteerde projecten krijgen voor het volgend schooljaar een financiële steun van maximum 15.000 € per jaar. Deze tegemoetkoming kan op basis van een jaarlijkse evaluatie met maximum 4 jaar verlengd worden.

Wanneer?

31/03/2016 was de uiterste datum voor het indienen van de kandidaatsdossiers.

Hoe?

Het reglement en de instructies om een kandidaatsdossier in te dienen, zijn te vinden op de website www.schoolhoop.be. Vraag bij uw directie na of uw school in aanmerking komt

Meer info? 

Stichting Koningin Paola
Avenue Slegers 356, bte 17 – 1200 Bruxelles
Tel : 02 762 92 51
Email : info@schoolhoop.be
www.schoolhoop.be